ประเมินโรงเรียนพระราชทาน (ก่อนประถมศึกษา) ระดับจังหวัด

วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว โดยการนำของ นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
เข้ารับการประเมินสถาานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับจังหวัด โดยได้
รับเกียรติจาก นาย จิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอไชยปราการ กล่าวต้อนรับและแขกผู้มีเกียรติจากจากลุ่มภาคีเครือข่ายเข้าร่วม
ให้ข้อมูล โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ดร.สมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เบต 4 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบไปด้วย นางแสงจันทร์
กันยะมูล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายจำนงค์ โปธาเกี๋ยง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวชนกานต์ ทิพย์อุ่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางชฏาพร ปราโมทย์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษซึ่งได้รับ
มอบหมายจากศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้าร่วมเป็นคณะรรมการชุดที่
4 ในการประเมินโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว โดยใช้รูปแบบการประเมินออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet ณ ห้องประชุม
บัวหลวง โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
Total Page Visits: 142 - Today Page Visits: 1
Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762, 0979405227