ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร

01_ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

02_ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

03_ใบบันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ

04_ใบบันทึกข้อความเบิกค่าอบรม

05_ แบบฟอร์ม PLC โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

06_ หลักสูตรโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

07_ แบบฟอร์มสรุปโครงการ-กิจกรรม 2563

08_ แบบฟอร์มบัทึกข้อความ (อบรม)

09_ คู่มือการประเมินคุณภาพ-ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2564

แผนปฏิบัติการประจำปี

01_แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

02_แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

03_แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

แบบฟอร์มงานแผนและงบประมาณ

งป01_บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ

งป02_บันทึกข้อความขอชี้แจงเหตุผลในการไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ-กิจกรรม

งป03_บันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงโครงการ-กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

งป04_บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนโครงการ-กิจกรรม

งป05_บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการของโครงการ-กิจกรรม

งป06_บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

งป07_บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการกิจกรรมนอกแผนปฏิบัติการประจำปี

งป08_สัญญายืมเงิน

สำรวจรายการครุภัณฑ์64

รวมแบบฟอร์มแผนงานและงบประมาณ

เอกสารศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

P01_กิจกรรมตามฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

P02_แผนการเรียนรู้ตามฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนบูรณาการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Total Page Visits: 1019 - Today Page Visits: 3
Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762, 0979405227