ดาวน์โหลดเอกสาร

01_ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

02_ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

03_ใบบันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ

04_ใบบันทึกข้อความเบิกค่าอบรม

05_แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

06_แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

07_ แบบฟอร์ม PLC โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

08_ หลักสูตรโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

08_ แบบฟอร์มสรุปโครงการ-กิจกรรม 2563

P01_กิจกรรมตามฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

P02_แผนการเรียนรู้ตามฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนบูรณาการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762