ทำเนียบบุคลากร

นางสมัย  คัจฉะภา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

นางศิราณี  บุญเกิด
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลวรรณ   จันต๊ะเสาร์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ  ปัญโญกิจ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ  วังตาล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญญาภัคร์  อาจหาญ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางสมจิตร์  คำหมื่น
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นายอุธร  เพ็งสอน
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรศักดิ์  เลพล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพนิดา  จันทะศรี
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางบัวขาว  วงศ์ก่ำ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีพิทยา  กาสุริยะ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางกัลยา  คำชัยยะ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางเนาวรัตน์  สันกาวี
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชรารีย์  ขัติยศ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางชุลีพร  ยาวะโนภาส
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นายเอนก  อุนามูล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางพัทยา  อินต๊ะแก้ว
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางจิราลักษณ์  ศรีใจวงค์
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นายมานพ  ศรีขัติย์
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางพัชราภรณ์  วิเศษคุณ
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางสาวรุ่งนภา  แก้วกองมา
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา  วงค์คำแดง
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางสาวผทัยกาญจน์ วงค์สุริยะ
ตำแหน่งครู

นางสาวเพชรดารินทร์  ไชยทัศน์
ตำแหน่งครู

นายจิรพงศ์  กาศเกษม
ตำแหน่งครู

นายกิตติวัฒน์  คำกัมพล
ตำแหน่งครู

นางสาวขวัญจิรา  ทะปัญญา
ตำแหน่งครู

นายฐิติพงศ์  ปริยวาณิช
ตำแหน่งครู

นายจักรพงค์  สุวรรณศิลป์
ตำแหน่งครู

นางทิพยรัตน์  เรือนวงค์
ตำแหน่งครู

นางสาวอัจราพร  เลิศศรี
ตำแหน่งครู

นางสาวปภัสสร  ปัญญา
ตำแหน่งครู

นายสุชาติ  เตชะพนาลัย
ตำแหน่งครู

นางสาวศศิวรรณ  พงศ์มัฆวาน
ตำแหน่งครู

นายอภิศักดิ์  ไชยเสน
ตำแหน่งครู

นายพร้อมพงศ์  ศิลปะไพรวัลย์
ตำแหน่งครู

นายพลากร  นันทเสน
ตำแหน่งครู

นางสาวศรัณรักษ์  ศิลานุรักษ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวรัตติกาล  ทาสีคำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายรักชัย  ศรีพรไพรเพชร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางณภรณ์  ธรรมชาดา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวกุลริศา  สนธิคุณ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นาายยบรรจง  จิตตคำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายนรากร  ณ น่าน
ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางจันทร์สม  เสารัตนไพร
ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางจันทร์จิรา  วรรณสุทธิ์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายไชยเวศน์  วิเศษคุณ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวสุกัญญา  จันต๊ะเสาร์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายณรงศ์ศักดิ์  เวนวล
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวชฏาภรณ์  ณะศรี
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวดวงเดือน  ลัยยะ
ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

นางสาวน้ำทิพย์
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

นายจงจิตร  อินต๊ะแก้ว
ตำแหน่งนักการภารโรง

Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School