ทำเนียบบุคลากร

นางสมัย  คัจฉะภา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

นางศิราณี  บุญเกิด
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

นางกัญญาภัคร์  อาจหาญ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลวรรณ   จันต๊ะเสาร์
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ  ปัญโญกิจ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ  วังตาล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางบัวขาว  วงศ์ก่ำ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางสมจิตร์  คำหมื่น
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นายอุธร  เพ็งสอน
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรศักดิ์  เลพล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางชุลีพร  ยาวะโนภาส
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพนิดา  จันทะศรี
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีพิทยา  กาสุริยะ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางกัลยา  คำชัยยะ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางเนาวรัตน์  สันกาวี
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางพัทยา  อินต๊ะแก้ว
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางรัชรารีย์  ขัติยศ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นายเอนก  อุนามูล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางจิราลักษณ์  ศรีใจวงค์
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นายมานพ  ศรีขัติย์
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางสาวรุ่งนภา  แก้วกองมา
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางพัชราภรณ์  วิเศษคุณ
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นายจิรพงศ์  กาศเกษม
ตำแหน่งครู

นางสาวขวัญจิรา  ทะปัญญา
ตำแหน่งครู

นางสาวผทัยกาญจน์ วงค์สุริยะ
ตำแหน่งครู

นางสาวเพชรดารินทร์  ไชยทัศน์
ตำแหน่งครู

นายฐิติพงศ์  ปริยวาณิช
ตำแหน่งครู

นางทิพยรัตน์  เรือนวงค์
ตำแหน่งครู

นางสาวปภัสสร  ปัญญา
ตำแหน่งครู

นายจักรพงค์  สุวรรณศิลป์
ตำแหน่งครู

นายพลากร  นันทเสน
ตำแหน่งครู

นางสาวอัจราพร  เลิศศรี
ตำแหน่งครู

นางสาวศศิวรรณ  พงศ์มัฆวาน
ตำแหน่งครู

นายสุชาติ  เตชะพนาลัย
ตำแหน่งครู

นางสาวรัตติกาล  ทาสีคำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวศรัณรักษ์  ศิลานุรักษ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายอภิศักดิ์  ไชยเสน
ตำแหน่งครู

นายพร้อมพงศ์  ศิลปะไพรวัลย์
ตำแหน่งครู

นายรักชัย  ศรีพรไพรเพชร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวกุลริศา  สนธิคุณ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายบรรจง  จิตตคำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางณภรณ์  ธรรมชาดา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวมณัชญา  บุญประกอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายธนากร   ฟ้าเลิศ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายวัชระ   ปางจันทร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายนรากร  ณ น่าน
ตำแหน่งพนักงานราชการ

นายนิกร  จันธิมา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางจันทร์สม  เสารัตนไพร
ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางสาวชฏาภรณ์  ณะศรี
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายไชยเวศน์  วิเศษคุณ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายณรงศ์ศักดิ์  เวนวล
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวดวงเดือน  ลัยยะ
ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

นางสาวน้ำทิพย์
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

นางพิกุล   กาสุริยะ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายจงจิตร  อินต๊ะแก้ว
ตำแหน่งนักการภารโรง

Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762