ทำเนียบบุคลากร

นางสมัย  คัจฉะภา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

นายมานพ  ศรีขัติย์
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

นายบทมากร  ฤกษ์อภิวาทย์ 
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

นางศิราณี  บุญเกิด
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

นางบัวขาว  วงศ์ก่ำ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางสมจิตร์  คำหมื่น
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นายอุธร  เพ็งสอน
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ  ปัญโญกิจ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรศักดิ์  เลพล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพนิดา  จันทะศรี
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีพิทยา  กาสุริยะ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางกัลยา  คำชัยยะ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางเนาวรัตน์  สันกาวี
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางพัทยา  อินต๊ะแก้ว
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นายเอนก  อุนามูล
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชราภรณ์  วิเศษคุณ
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางจิราลักษณ์  ศรีใจวงค์
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางสาวรุ่งนภา  แก้วกองมา
ตำแหน่งครูชำนาญการ

นายจักรพงค์  สุวรรณศิลป์
ตำแหน่งครู

นางสาวขวัญจิรา  ทะปัญญา
ตำแหน่งครู

นางสาวเพชรดารินทร์  ไชยทัศน์
ตำแหน่งครู

นายพร้อมพงศ์  ศิลปะไพรวรรณ
ตำแหน่งครู

นายอภิศักดิ์  ไชยเสน
ตำแหน่งครู

นางสาวรัตติกาล  ทาสีคำ
ตำแหน่งครู

นางสาวปภัสสร  ปัญญา
ตำแหน่งครู

นางสาวศรัณรักษ์  ศิลานุรักษ์
ตำแหน่งครู

นายพลากร  นันทเสน
ตำแหน่งครู

นางสาวศศิวรรณ  พงศ์มัฆวาน
ตำแหน่งครู

นางสาววรณัน  มีฉวี
ตำแหน่งครู

นางสาวอุบลรัตน์  วงค์รักษ์
ตำแหน่งครู

นายรักชัย  ศรีพรไพรเพชร
ตำแหน่งครู

นายบรรจง  จิตตคำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวมณัชญา  บุญประกอบ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวกุลริศา  สนธิคุณ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางณภรณ์  ธรรมชาดา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์  ประทับเคน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายธนากร   ฟ้าเลิศ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายวัชระ   ปางจันทร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายนรากร  ณ น่าน
ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางพิกุล   กาสุริยะ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายนิกร  จันธิมา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางจันทร์สม  เสารัตนไพร
ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางสาวชฏาภรณ์  ณะศรี
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายไชยเวศน์  วิเศษคุณ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายณรงศ์ศักดิ์  เวนวล
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวดวงเดือน  ลัยยะ
ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

นางสาวน้ำทิพย์
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

นายจงจิตร  อินต๊ะแก้ว
ตำแหน่งนักการภารโรง

Total Page Visits: 926 - Today Page Visits: 2
Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762