ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 2
21
29
50
อนุบาล 3
46
62
108
ประถมศึกษาปีที่ 1
52
51
103
ประถมศึกษาปีที่ 2
52
57
109
ประถมศึกษาปีที่ 3
49
29
78
ประถมศึกษาปีที่ 4
47
38
85
ประถมศึกษาปีที่ 5
51
53
104
ประถมศึกษาปีที่ 6
45
35
80
มัธยมศึกษาปีที่ 1
43
49
92
มัธยมศึกษาปีที่ 2
35
45
80
มัธยมศึกษาปีที่ 3
30
32
62
รวมทั้งหมด
471
480
951

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School 172 หมู่ 10 ต.หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 โทร. 053-106762