เอกสาร-ทั่วไป

01_ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร   ดาวน์โหลด

02_ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   ดาวน์โหลด

03_ใบบันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ   ดาวน์โหลด

04_ใบบันทึกข้อความเบิกค่าอบรม   ดาวน์โหลด

05_ แบบฟอร์ม PLC โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว   ดาวน์โหลด

06_ หลักสูตรโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว   ดาวน์โหลด

07_ แบบฟอร์มสรุปโครงการ-กิจกรรม 2563   ดาวน์โหลด

08_ แบบฟอร์มบัทึกข้อความ (อบรม)   ดาวน์โหลด

09_ คู่มือการประเมินคุณภาพ-ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2564   ดาวน์โหลด

10_ ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร/อุปสมบท   ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มงานแผนและงบประมาณ

งป01_บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ   ดาวน์โหลด

งป02_บันทึกข้อความขอชี้แจงเหตุผลในการไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ-กิจกรรม   ดาวน์โหลด

งป03_บันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงโครงการ-กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ   ดาวน์โหลด

งป04_บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนโครงการ-กิจกรรม   ดาวน์โหลด

งป05_บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการของโครงการ-กิจกรรม   ดาวน์โหลด

งป06_บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม   ดาวน์โหลด

งป07_บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการกิจกรรมนอกแผนปฏิบัติการประจำปี   ดาวน์โหลด

งป08_สัญญายืมเงิน   ดาวน์โหลด

สำรวจรายการครุภัณฑ์64   ดาวน์โหลด

Facebook
Scroll to Top