เอกสาร-ทั่วไป

01_ แบบฟอร์ม PLC โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว   ดาวน์โหลด
02_ หลักสูตรโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว   ดาวน์โหลด

03_ คู่มือการประเมินคุณภาพ-ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2564   ดาวน์โหลด

04_ ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร/อุปสมบท   ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มงานแผนและงบประมาณ

งป01_บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ   ดาวน์โหลด

งป02_บันทึกข้อความขอชี้แจงเหตุผลในการไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการ-กิจกรรม   ดาวน์โหลด

งป03_บันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงโครงการ-กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ   ดาวน์โหลด

งป04_บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนโครงการ-กิจกรรม   ดาวน์โหลด

งป05_บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการของโครงการ-กิจกรรม   ดาวน์โหลด

งป06_บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม   ดาวน์โหลด

งป07_บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินการกิจกรรมนอกแผนปฏิบัติการประจำปี   ดาวน์โหลด

งป08_สัญญายืมเงิน   ดาวน์โหลด

P01_ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร   ดาวน์โหลด

P02_ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   ดาวน์โหลด

P03_ใบบันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ   ดาวน์โหลด

P04_ใบบันทึกข้อความเบิกค่าอบรม   ดาวน์โหลด

P05_ แบบฟอร์มสรุปโครงการ-กิจกรรม 2563   ดาวน์โหลด

P06_ แบบฟอร์มบัทึกข้อความ (อบรม)   ดาวน์โหลด

P07_รายงานการดำเนินโครงการ 2567   ดาวน์โหลด

P08_รายงานการดำเนินกิจกรรม 2567   ดาวน์โหลด

P09_แบบฟอร์มโครงการ 2567   ดาวน์โหลด

P10_แบบฟอร์มกิจกรรม 2567   ดาวน์โหลด

P11_สำรวจรายการครุภัณฑ์64   ดาวน์โหลด

Facebook
Scroll to Top