Frontpage

previous arrow
next arrow

:: ผู้บริหาร

:: รายงานผลการเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2562

:: ข่าวประชาสัมพันธ์

25 มิถุนายน 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

19 มิถุนายน 2563 ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)-แก้ไข

19 มิถุนายน 2563 ยกเลิก ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

18 มิถุนายน 2563 ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

::ข่าวกิจกรรมโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

:: Facebook

:: ลิงก์หน่วยงานภายนอก

Copyright © All rights reserved. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว Banmainonhbua School