Front News

ระชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

รอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

13 พฤษภาคม 2566 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว มอบหมายให้ นายนภัทร ศรีขัติย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.นันทกา สุปรียาพร หัวหน้าสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นางศศิธร พยัคฆชาติ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์, นางดรุณี อินต๊ะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ผู้รับผิดชอบงาน คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น โรงพยาบาลไชยปราการ, นางภิญญาพัชฐ์ มณีรัตน์พร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลไชยปราการ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับครูมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

การอบรมฯ การออกแบบสื่อและเทคนิคการสอนตามแนวคิด Active Learning

7 พฤษภาคม 2566 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว มอบหมายให้ นายบทมากร ฤกษ์อิวาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อและเทคนิคการสอนตามแนวคิด Active Learning โดยมี ผอ.ประกาศิต วิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเงิน สพป. พะเยา เขต 2, ครูมุกดา วิชา ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2, ครูธนิกานต์ ทาอ้าย ครูโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการออกแบบสื่อและเทคนิคการสอนตามแนวคิด Active Learning โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต 3

กีฬาสีSportDay2565

กีฬาสีSportDay2565 เหอฮวาเกมส์ นางสมัย  คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว นายมานพ  ศรีขัติย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว นายบทมากร  ฤกษ์อภิวาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ให้การต้อนรับ นายสมเจตน์ สุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬาสีภายใน “เหอฮวาเกมส์ 2022” และคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะผู้บริหารจากภาคีเครือข่าย และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานซึ่งโรงเรียนบ้านใหม่จัดกิจกรรมกีฬาสีระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2565  โดยการแข่งขัน กรีฑา-กีฬาสีภายใน “เหอฮวาเกมส์ 2022” มีวัตถุปรสงค์เพื่อให้ นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ แข็งแรง มีน้ำใจนักเรียนกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวขอขอบคุณ รพสต. บ้านใหม่หนองบัว ที่ได้มาดูแลปฐมพยาบาลนักเรียน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ

วันที่ 6 มกราคม 2566 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวเป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมแผนเผชิญเหตุและงานจราจร พร้อมด้วยนายมานพ  ศรีขัติย์ นายบทมากรฤกษ์อภิวาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมอบรม โดยมี ร.ต.อ. พลวัฒน์  บุญชู เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความปลอดภัยด้านการจราจร การใช้รถใช้ถนน สัญญาณจราจร และนายจักรชัย  ใจหนัก เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง แนวทางการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลไชยปราการ เทศบาลตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำรวจ ทหาร ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณคณะครูทีมงานและคุณครูในโรงเรียนทุกท่าน

เลือกต้ังสภานักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 คณะกรรมการสภานักเรียนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายงานบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภาและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายมานพศรีขัติย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เป็นประธานในการหย่อนบัตรเลือกตั้ง เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการสภานักเรียนชุดเดิมที่จะหมดวาระลง ผลการเลือกตั้ง หมายเลข 1 B.N.B.พัฒนาตัวอย่างที่ดี  ได้คะแนน 102 คะแนนหมายเลข 2 พรรคเพื่อรบ  พบเพื่อพัฒนา  ได้คะแนน 282    คะแนนหมายเลข 3 พรรคใจจากเขา แล้วมาเลือกเราแทน ได้คะแนน 191 คะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน.       45 คะแนนบัตรเสีย                         52  ใบ

เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ขอแสดงความยินดี กับคณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว  ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ  จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้ 1. รายการ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับทอง     นางสาวอรปรียา  แซ่หล่อ     ครูผู้ฝึกสอน นายพร้อมพงศ์  ศิลปะไพรวรรณ 2. รายการ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3    รางวัล ระดับทอง    เด็กหญิงณัฐธิดา    แซ่จาง    ครูผู้ฝึกสอน นางสาวปวีณา    วีระกีรตินันท์ 3. รายการ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3    รางวัล …

เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน Read More »

Facebook
Scroll to Top