ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว  เดิมชื่อ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่  78  สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน   เขต 5    (กก.ตชด.เขต  5)  จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างโดยชาวจีนยูนนานอพยพ  และอดีตทหารจีนคณะชาติอพยพ  ซึ่งมีนายพลหลี่หมี่  หรือหลี่เหวิ่นฝั้น

  หรือ   ชายชัย  ชัยศิริ เป็นหัวหน้า  ใช้ทุนทรัพย์ครั้งแรก  400,000.-  (สี่แสนบาทถ้วน) 

เพื่อซื้อที่ดินและเป็นค่าปลูกสร้างอาคารเรียนโดยอาศัยแรงงานจากราษฎรชาวจีนจีนยูนนานอพยพและอดีตทหารจีนคณะชาติอพยพ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดทำการสอนหนังสือเด็ก โดยใช้หลักสูตรการเรียนของประเทศไต้หวัน  ตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา  จนถึงระดับมัธยมศึกษาเบื้องต้น  เด็กที่เข้ารับบริการเป็นบุตรหานของชาวจีนจีนยูนนานทั้งหมด ทั้งจากในหมู่บ้านบ้านใหม่หนองบัว  และหมู่บ้านชาวจีนจีนยูนนานอพยพอื่น ๆ เปิดทำการสอนในปี  พ.ศ.  2508 และโอนให้ ตชด. เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อ พ.ศ. 2510 โดยมีสิ่งก่อสร้างในระยะเริ่มแรกคือ อาคารห้องประชุมทำด้วยไม้เนื้อแข็งมุงสังกะสี  อาคารเรียนขนาด  2  ห้องเรียน  ซึ่งทำด้วยดินเหนียว  จำนวน  4  หลัง  หอพักนักเรียนขนาด  2  ชั้น  จำนวน  1  หลัง  โรงครัว  1  หลัง  ปัจจุบันอาคารเหล่านี้ได้ถูกรื้อถอนไปจำนวนหนึ่ง  คงเหลือห้องประชุม  1  หลัง และหอพักนักเรียน  1  หลัง  ซึ่งได้ถูกดัดแปลงเป็นอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  และอาคารสำนักงานตามลำดับ

ต่อมาได้โอน  การบริหารงานเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2523 เปิดทำการสอนทั้งภาษาไทยและจีน

และต่อมาได้มีพระราชบัญญัติโอนโรงเรียนประถมศึกษาและส่วนอื่นๆ ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ 

      ในปี  พ.ศ.  2527  คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทำการปิดการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  ลงวันที่  12  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2527 และได้แจ้งให้ครูและผู้บริหารหลักสูตรภาษาจีนหยุดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2528  เป็นต้นมา

       ปี 2535 เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส   ปี  2537  โรงเรียนได้รับการขอกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   

วันที่  7  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2546ได้มีพระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการโอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

และเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจากตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  และตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา   

 ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่  1   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ให้บริการแก่ประชากรในวัยเรียนในเขตบริการหมู่ที่  11  บ้านถ้ำผาผึ้งและหมู่ที่  10  บ้านใหม่หนองบัว  ตำบลหนองบัว  อำเภอไชยปราการและให้บริการแก่ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกเขตบริการของโรงเรียนด้วย

Facebook
Scroll to Top