ซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ

วันที่ 6 มกราคม 2566 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวเป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมแผนเผชิญเหตุและงานจราจร พร้อมด้วยนายมานพ  ศรีขัติย์ นายบทมากรฤกษ์อภิวาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมอบรม โดยมี ร.ต.อ. พลวัฒน์  บุญชู เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความปลอดภัยด้านการจราจร การใช้รถใช้ถนน สัญญาณจราจร และนายจักรชัย  ใจหนัก เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง แนวทางการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลไชยปราการ เทศบาลตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำรวจ ทหาร ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณคณะครูทีมงานและคุณครูในโรงเรียนทุกท่าน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Scroll to Top