รอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

13 พฤษภาคม 2566 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว มอบหมายให้ นายนภัทร ศรีขัติย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.นันทกา สุปรียาพร หัวหน้าสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นางศศิธร พยัคฆชาติ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์, นางดรุณี อินต๊ะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ผู้รับผิดชอบงาน คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น โรงพยาบาลไชยปราการ, นางภิญญาพัชฐ์ มณีรัตน์พร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลไชยปราการ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับครูมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Scroll to Top